Krajowa baza profesjonalnych operatorów dronów - usługi i zlecenia inżynieryjne.

 
 
 
 

Regulamin

REGULAMIN  z dnia 16.02.2021

w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Niniejszy Regulamin został opracowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 344).

 

Akceptacja Regulaminu oznacza zapoznanie się w całości z jego treścią oraz wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na świadczenie usługi drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Podstawowe definicje

 

Administrator – NTP.XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk, KRS 0000865759, NIP 5833409750, REGON 387351260, e-mail: portal@pomiarydronem.pl

 

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy w zakresie świadczenia usługi na prowadzenie Konta

 

Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze informacji handlowej tj. treści informacyjne o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora

 

Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://pomiarydronem.pl

 

Regulamin – niniejszy dokument

 

Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Portalu

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

 

Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu oraz wyraziła wolę zawarcia umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Administratora

 

Wykonawca – Użytkownik prezentujący usługi jako profesjonalny operator dronów

 

Zleceniodawca – Użytkownik, który wyszukuje informacji o usługach świadczonych przez profesjonalnych operatorów dronów lub zamierza zlecić taką usługę

 

        I.            Postanowienia ogólne

 

1.       Portal świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2.       Portal służy w szczególności do prezentowania oraz wyszukiwania informacji handlowych w zakresie usług i zleceń świadczonych przez profesjonalnych operatorów dronów.

3.       Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.       Użytkownik może reprezentować w Portalu osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną.

5.       Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, które zamieszcza. Użytkownikom nie wolno zamieszczać treści:

-        łamiących lub naruszających prawo,

-        nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,

-        zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,

-        dyskryminujących, fałszywych, zawierających pornografię, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości natury etycznej,

-        naruszających prawa autorskie, znaki firmowe lub inne prawa osób trzecich.

 

     II.            Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu obejmują:

1.       Konto

2.       Konto Wykonawcy z Certyfikatem

3.       Prezentowanie informacji handlowych

4.       Wyszukiwanie informacji handlowych

5.       Newsletter

6.       Formularz kontaktowy

 

Z chwilą skorzystania z którejkolwiek z usług oferowanych przez Administratora, o których mowa powyżej, i zaakceptowania Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Każda umowa o świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu zawarta jest na czas nieoznaczony, chyba że czas trwania umowy zostanie określony inaczej.

 

1.       Konto

Usługa bezpłatna.

W celu utworzenia Konta, Użytkownik jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej Rejestracji, która jest konieczna do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu, w tym do dostępu do wyszukiwania usług lub prezentowania informacji handlowych.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora, wybierając rodzaj Konta jako „Zleceniodawca” lub „Wykonawca”. Podczas Rejestracji Użytkownik podaje: indywidualnie wybrane login i hasło, a także adres poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownik może podać NIP, stanowisko oraz numer telefonu kontaktowego, przy czym w przypadku utworzenia Konta dla Wykonawcy podanie tych danych jest obowiązkowe.

Po dokonaniu Rejestracji, na adres poczty elektronicznej Użytkownika jest wysyłana wiadomość z linkiem aktywującym Konto. Konto zostaje utworzone po jego aktywacji.

 

2.       Konto Wykonawcy z Certyfikatem

Usługa płatna, zgodnie z cennikiem.

Usługa jest dostępna po utworzeniu Konta jako „Wykonawca”.

Korzystanie z usługi jest możliwe po przekazaniu Administratorowi niezbędnych informacji celem ich weryfikacji w publicznych rejestrach oraz zgody Użytkownika na dokonanie tej weryfikacji przez Administratora, tj.:

-        imienia i nazwiska,

-        numeru i zakresu świadectwa uprawnień geodezyjnych,

-        numeru świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego / dokumentu potwierdzającego kompetencję pilota BSP, imienia i nazwiska posiadacza, daty wydania, zakresu uprawnień,

-        oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej wraz z sumą ubezpieczenia.

Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenia w zakresie ww. informacji, według wzorów udostępnionych mu przez Administratora.

Oświadczenia mogą być podpisane: tradycyjnie z użyciem czytelnego podpisu i przesłane listem poleconym na adres siedziby Administratora lub elektronicznie z wykorzystaniem podpisu zaufanego i przesłane na adres poczty elektronicznej Administratora.

 

  1. Prezentowanie informacji handlowych

Każdy Użytkownik, który posiada Konto w Portalu, ma prawo umieszczać za jego pośrednictwem informacje handlowe o usługach lub zleceniach.

 

  1. Prezentowanie informacji handlowych przez Wykonawcę

Usługa bezpłatna w podstawowym zakresie.

Zakres prezentowanych informacji zależy od wybranego pakietu – szczegóły wraz z cennikiem dostępne po zalogowaniu na Koncie Wykonawcy.

 

  1. Prezentowanie informacji handlowych przez Zleceniodawcę

Usługa bezpłatna.

Usługa dostępna po zalogowaniu na Koncie Zleceniodawcy, umożliwia umieszczanie zleceń (zapotrzebowania na usługi) kierowanych przez Zleceniodawcę do Wykonawców. Zleceniodawca ma prawo określić specyfikę i szczegóły zlecenia, lokalizację realizacji oraz szacowany budżet za usługę.

Publikacja wymaga aktywacji przez Administratora, który dokonuje weryfikacji zgodności treści z niniejszym Regulaminem. Aktywacja następuje w ciągu 24h.

Po aktywacji, treść staje się widoczna publicznie dla innych Użytkowników. Wykonawca może odpowiedzieć na zlecenie – odpowiedź wraz z propozycją ceny za usługę zostaje przesłana do autora zlecenia.

 

4.       Wyszukiwanie informacji handlowych

Usługa bezpłatna

Każdy Użytkownik, który posiada Konto w Portalu, ma prawo wyszukiwać za jego pośrednictwem informacje handlowe o usługach lub zleceniach.

 

  1. Newsletter

Usługa bezpłatna.

Korzystanie z usługi jest możliwe po wypełnieniu formularza subskrypcji newslettera, który wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz akceptacji warunków Regulaminu.

Usługa umożliwia otrzymywanie przez Użytkownika, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, treści reklamowych, handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących działalności Portalu.

 

  1. Formularz kontaktowy

Usługa bezpłatna.

Użytkownik może korzystać z usługi w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.

Korzystanie z usługi jest możliwe po wypełnieniu formularza, który wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru kontaktowego.

 

  III.            Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Do korzystania z Portalu niezbędne jest:

-        urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,

-        aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń z tym związanych.

- Pośrenik płatności "Przelewy24" - PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska

  IV.            Warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

1.       Na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287), Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów o świadczenie usług.

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego Załącznik Nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.       W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie wykorzystał Użytkownik w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażono wyraźną zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie posiesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.       Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach umów:

-        świadczenia usług, jeżeli Portal wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Portal utraci prawo odstąpienia od umowy,

-        dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Portal o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.       Jednocześnie Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na świadczenie usług oferowanych przez Portal i zaakceptował Regulamin, przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie korzystania z usług: Konto, Prezentowanie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji handlowych, Newsletter oraz Formularz kontaktowy powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.

 

     V.            Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Warunki zawarcia Umowy:

-        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek usługi oferowanej przez Administratora, w szczególności: z chwilą utworzenia Konta lub wskazania adresu e-mail w formularzu subskrypcji newslettera oraz zaakceptowania Regulaminu,

 

Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:

-        na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora,

-        z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

 

Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, a także portalów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

 

  VI.            Postępowanie reklamacyjne

 

1.       Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie, z perspektywy technicznych możliwości, nieprawidłowości w działaniu Portalu lub w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie informacji na adres portal@pomiarydronem.pl

2.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)       dane kontaktowe osoby zgłaszającej

b)      szczegółowy opis zastrzeżeń

c)       opis żądania

3.       Administrator ma prawo żądać dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, o czym niezwłocznie powiadomi osobę zgłaszającą.

4.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, chyba że z przyczyn technicznych weryfikacja w tym terminie okaże się niemożliwa. O przedłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji, osoba zgłaszająca zostanie niezwłocznie poinformowana.

 

VII.            Ochrona danych osobowych

 

Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników, można znaleźć w Polityce Prywatności.

 

VIII.            Odpowiedzialność Portalu

 

1.       Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

2.       W zakresie weryfikacji Konta Wykonawcy z Certyfikatem, Portal potwierdza jedynie prawdziwość przekazanych przez Wykonawcę informacji, zweryfikowanych w rejestrach publicznych.

 

  IX.            Tryb zmiany Regulaminu

 

1.       Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2.       O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie na stronie internetowej nowego brzmienia Regulaminu. W przypadku zmian istotnych, informacja o zmianie Regulaminu przekazana zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Użytkowników.

3.       Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usług.

 

     X.            Postanowienia końcowe

 

1.       Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2.       Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Administratora sąd powszechny.

3.       Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

4.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2021 r.