Krajowa baza profesjonalnych operatorów dronów - usługi i zlecenia inżynieryjne.

 
 
 
 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Właściciel Portalu pomiarydronem.pl (dalej jako „Portal”) darzy swoich Użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Wobec tego, gromadzi wyłącznie minimum informacji, które pomagają w lepszym zrozumieniu potrzeb Użytkowników Portalu. Między innymi w tym celu zbierane i przetwarzane są wyłącznie niezbędne informacje, w tym dane osobowe Użytkowników.

W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu, akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest NTP.XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk, KRS 0000865759, NIP 5833409750, REGON 387351260
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: portal@pomiarydronem.pl
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
 • przetwarzane zgodnie z prawem, 
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej pomiarydronem.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Dane zbierane w związku z usługami świadczonymi przez Administratora

Gdy tworzysz Konto w Portalu, chcesz korzystać z usługi newslettera bądź kontaktujesz się z nami wypełniając formularz kontaktowy, wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości, możliwości zwrotnego kontaktu lub realizacji usługi. Mamy dostęp do danych osobowych, które nam wcześniej podałeś.

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych  przez Administratora, tj. utworzenia Twojego Konta, uzyskania informacji handlowych, które Cię interesują lub odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • utworzenia Twojego Konta w Portalu i umożliwienia korzystania ze wszystkich jego funkcjonalności, w tym do dostępu do wyszukiwania usług lub prezentowania informacji handlowych – podstawą prawną tych działań jest konieczność wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, a także uzasadniony interes Administratora polegający na prezentowaniu funkcjonalności Portalu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
 • wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem usługi newsletter – podstawą prawną tych działań jest Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest konieczność podjęcia czynności niezbędnych do realizacji lub zawarcia umowy, lub uzasadniony interes Administratora w postaci obowiązku obsługi korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
 • świadczenia usług odpłatnych – podstawą prawną tych działań jest konieczność wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, w tym dokonania weryfikacji przekazanych przez Ciebie informacji w rejestrach publicznych, a także uzasadniony interes Administratora polegający na ewentualnym dochodzeniu roszczeń z tym związanych oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustaw podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.199 4 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351),
 1. Przetwarzamy następujący zakres Twoich danych: 
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • NIP,
 • stanowisko,
 • ewentualne inne dane podane przez Ciebie w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
 1. W przypadku świadczenia usługi „Konto Wykonawcy z Certyfikatem” możemy dodatkowo przetwarzać następujące dane:
 • numer i zakres świadectwa uprawnień geodezyjnych,
 • numer świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego, data jego wydania, zakres uprawnień,
 • adres zamieszkania lub siedziby do wystawienia faktury,
 • numer rachunku bankowego,
 • dane dotyczące posiadania polisy ubezpieczeniowej, w tym sumy ubezpieczenia.
 1. Nie jesteś profilowany, co oznacza, że Twoje dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Twoich potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Tobie dodatkowych informacji z innych źródeł. 
 2. Nie sprzedajemy danych osobowych,. W szczególności Twoje dane osobowe nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Wykorzystywanie danych

 1. Dane osobowe, które podałeś lub na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała Twoja zgoda lub w celu dozwolonym prawem.
 2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.
 3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Usługodawcą będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 4. Dane zbierane w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na usługę będą wykorzystywane wyłącznie w celu poprawnego i sprawnego wykonania zawartej umowy.
 5. W sytuacjach przewidzianych prawem, Usługodawca może udostępnić Twoje dane, w tym dane osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości.

Sposoby kontaktu

 1. Jeżeli podczas korzystania z serwisu wybrałeś dostępną opcję „Newsletter”, będziesz otrzymywać od nas odnośne wiadomości e-mail.
 2. Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie lub mailowo w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie.
 3. W celu wykonania złożonego przez Ciebie zamówienia na usługę, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, mailowo lub w sposób tradycyjny, wysyłając korespondencję na podany przez Ciebie adres.

Odbiorcy danych

 1. Administrator danych może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, zaangażowanym w realizację usługi na Twoją rzecz, m.in. dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, biuru księgowemu, kancelarii prawnej oraz podmiotom obsługującym płatności elektroniczne.
 2. Wszyscy odbiorcy zostali zweryfikowani przez Administratora oraz zobowiązani do przetwarzania Twoich danych zgodnie z obowiązującym prawem i na podstawie umowy z Administratorem.
 3. W każdym przypadku przekazanie danych innym podmiotom nastąpi wyłącznie w celu, w jakim przetwarzanie danych przez Administratora jest legalne i niezbędne.

Przechowywanie i usuwanie danych

 1. Administrator danych maksymalnie ogranicza okres przechowywania danych osobowych.
 2. Twoje dane przetwarzane do celu obsługi zapytania skierowanego do Usługodawcy będą procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty – albo zasilą bazę klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. 
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych za pośrednictwem usługi „Newsletter”, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 4. Twoje dane przetwarzane do celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną będą procesowane przez czas trwania umowy, a po jej realizacji – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (co do zasady przez okres 3 lat, w przypadku roszczeń związanych z działalnością gospodarczą).
 5. Po upływie okresu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej, wszystkie dane osobowe umożliwiające identyfikację Twojej osoby zostaną usunięte.

Prawo do cofnięcia zgody, prawo kontroli, prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Administrator przetwarza Twoje dane w celach marketingowych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu, należy przesłać wiadomość do Administratora z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujesz treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziesz mógł dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym cofnięciem. 
 2. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych zagraża Twojej prywatności, możesz zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Tobie również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Ciebie otrzymaliśmy. Wyłączne dane na Twój temat przetwarzane są w postaci tekstowej, dlatego przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie .doc zawierających historię Twoich zapytań lub historię Konta. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, ponieważ nie jest to przedmiotem Twojego uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 5. Wszystkie powyższe sprawy możesz kierować na adres: portal@pomiarydronem.pl
 6. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki "COOKIES"

 1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje plików „cookies”:
 • „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Korzystając z Serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie. „Cookies” w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
 4. Więcej informacji o plikach „cookies” znajdziesz pod adresem  http://wszystkoociasteczkach.pl/